Nhảy Điệu Poi

Là điệu nhảy đặc biệt xoay những quả bóng gắn liền với những sợi dây. Poi bắt nguồn từ văn hóa của người Maori ở New Zealand, họ thường nhảy Poi trong các nghi lễ truyền thống. Bạn sẽ dùng các vật liệu tại trại để tự tạo bóng Poi và cùng mọi người sáng tạo điệu nhảy đặc biệt trình chiếu trong đêm lửa trại.