Sơn & Hội Họa

Sử dụng các loại sơn và vải bạt khác nhau để khơi dậy sự sáng tạo của trại sinh. Bạn sẽ dùng các loại sơn dầu và màu nước để vẽ phong cảnh, chân dung …. hoặc những chiếc mặt nạ để mang về nhà.